Το Ίδρυμα Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου ιδρύθηκε το 1986 από τη Λέσχη Φιλελευθέρων, η οποία το ‘προικοδότησε’ με δικά της περιουσιακά στοιχεία. Στόχοι της ύπαρξης αλλά και της όλης δραστηριότητας του Ιδρύματος είναι οι εξής:
α) Συγκέντρωση ιστορικών αρχείων για την ιστορία του Ελευθερίου Βενιζέλου καθώς και της αντίστοιχης περιόδου του εθνικού και ιστορικού βίου των Ελλήνων.
β) Συστηματική κατάταξη του υλικού αυτού, με σκοπό την αξιοποίησή του από τους ερευνητές.
γ) Η διευκόλυνση και, γενικώς, η προώθηση συγγραφής μονογραφιών πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν το Ίδρυμα. Τα χρονικά όρια, πάντως, του ιστορικού ενδιαφέροντος του Ιδρύματος είναι δυνατόν να επεκταθούν, κατά την κρίση της Διοίκησης, και σε ιστορικές περιόδους που προηγούνται εκείνης του Ελευθερίου Βενιζέλου ή και την ακολουθούν, εφόσον δεν είναι, από πολλές απόψεις, ούτε δυνατή αλλά ούτε και σκόπιμη η στεγανοποίηση των ιστορικών περιόδων.
 
Έτσι, το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με τη Λέσχη – διευκολύνοντας την αξιοποίηση του πλούσιου υλικού που αυτή συνέλεξε κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύπαρξής της.