... Είναι καθήκον των πολιτικών ανδρών να πίπτωσι με τας ιδέας αυτών, διότι παρέχοντες εαυτούς θύματα των ιδεών των παρασκευάζουν και ευκολύνουν το έργον εις τους μέλλοντας να έλθωσιν αύριον. Εκείνο το οποίον ενδιαφέρει δεν είναι ο θρίαμβος του προσωπικού εγώ, αλλ’ ο θρίαμβος της ιδέας. Είναι η επιτυχία των εθνικών σκοπών, τους οποίους έχει να επιτελέση το Κράτος. 
 
 ... Υπήρξα πάντοτε έμπλεως πίστεως προς τον Ελληνικόν λαόν. Εγνώριζα τι αξίζει ο λαός αυτός και τίνα έργα δύναται να καταπράξη, αν καλώς διευθύνεται.  Εξ άλλου, υπήρξα πάντοτε προσηλωμένος εις την αρχήν ότι και τα έθνη, όπως και τα άτομα, είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν ωρισμένας απαραγράπτους ηθικάς αρχάς, τας οποίας, όταν παραβούν, εκπίπτουν εις την κοινήν συνείδησιν. Αι δύο αυταί αρχαί [πίστις εις τον ελληνικόν λαόν και σεβασμός των ηθικών υποχρεώσεων] κατηύθυνον την πολιτικήν μου… Είμαι πρόθυμος να μεταβάλω γνώμην πάσαν στιγμήν, όταν νομίζω ότι πλανώμαι. [αλλ’]ουδέποτε έδωσα υποσχέσεις αι οποίαι δεν εξεπληρώθησαν.
 
Τελευταία Νέα για το Ίδρυμα
20/03/23 - Παρουσίαση του βιβλίου, του προέδρου κ. Γεωργίου Κ. Στεφανάκη, με τίτλο «Οι άνθρωποι της Κατοχής - Οι δίκες».
Στην επέτειο θανάτου του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου, θα γίνει η παρουσίαση...
Τελευταία Νέα για τη Λέσχη