... Είναι καθήκον των πολιτικών ανδρών να πίπτωσι με τας ιδέας αυτών, διότι παρέχοντες εαυτούς θύματα των ιδεών των παρασκευάζουν και ευκολύνουν το έργον εις τους μέλλοντας να έλθωσιν αύριον. Εκείνο το οποίον ενδιαφέρει δεν είναι ο θρίαμβος του προσωπικού εγώ, αλλ’ ο θρίαμβος της ιδέας. Είναι η επιτυχία των εθνικών σκοπών, τους οποίους έχει να επιτελέση το Κράτος. 
 
 ... Υπήρξα πάντοτε έμπλεως πίστεως προς τον Ελληνικόν λαόν. Εγνώριζα τι αξίζει ο λαός αυτός και τίνα έργα δύναται να καταπράξη, αν καλώς διευθύνεται.  Εξ άλλου, υπήρξα πάντοτε προσηλωμένος εις την αρχήν ότι και τα έθνη, όπως και τα άτομα, είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν ωρισμένας απαραγράπτους ηθικάς αρχάς, τας οποίας, όταν παραβούν, εκπίπτουν εις την κοινήν συνείδησιν. Αι δύο αυταί αρχαί [πίστις εις τον ελληνικόν λαόν και σεβασμός των ηθικών υποχρεώσεων] κατηύθυνον την πολιτικήν μου… Είμαι πρόθυμος να μεταβάλω γνώμην πάσαν στιγμήν, όταν νομίζω ότι πλανώμαι. [αλλ’]ουδέποτε έδωσα υποσχέσεις αι οποίαι δεν εξεπληρώθησαν.
 
Τελευταία Νέα για το Ίδρυμα
14/01/13 - Επαναλειτουργία Μουσείου
Μετά την ανακαίνιση του Μουσειακού χώρου επίκειται η λειτουργία του Μουσείου. Θα προηγηθεί εκδήλωση η οποία...
02/12/10 - Προσωρινή διακοπή λειτουργίας λόγω εργασιών αναβάθμισης
Οι χώροι του Ιδρύματος και της Λέσχης κλείνουνε για το κοινό λόγω εργασιών αναβάθμισης. Η...
Τελευταία Νέα για τη Λέσχη
18/03/09 - Εκδήλωση αφιερωμένη στην Μνήμη του Ελ. Βενιζέλου
Το Ίδρυμα Ιστορίας του Ελευθέριου Βενιζέλου , σας προσκαλεί στο Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός", πλατεία Αγίου...
23/11/06 - Τιμητική Εκδήλωση της μνήμης του Ιωάννη Μ. Φικιώρη
Στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος θα γίνει εκδήλωση τιμητική της μνήμης του Ιωάννη Μ....